A MasterMind Event Korlátolt Felelősségű Társaság
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a MasterMind Event Korlátolt Felelősségű Társaság az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A MasterMind Event Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A kreisztehetsegteszt.hu online tehetségteszt kitöltésének feltétele a személyes adatszolgáltatás. Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a MasterMind Event Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

1. A Szolgáltató

A Szolgáltató neve: MasterMind Event Kft.
Székhelye és postai címe: 2335 Taksony, Dózsa György utca 2/a.
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-144054
Adószáma: 23129768-2-13
Ügyfélszolgálat e-mail címe: eszter@kreisztehetsegteszt.hu
Honlapjának címe: www.kreisztehetsegteszt.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-70-381-0001

A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és a szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat és anyagokat szerzői jogok védik.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 3. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.),
 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.),
 5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.),
 6. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.),
 7. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A jelen Tájékoztató 6. pontjában szereplő táblázat tartalmazza adatkezelési célonként az adatkezelés jogalapját meghatározó jogszabályi rendelkezéseket, amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik.

3. Az adatkezelés során kezelt adatok

A GDPR értelmében „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.1 A kezelt személyes adatok kezelésének célja:

A 6. pont szerinti táblázatban található az adatkezelés jogalapja,  tárolásának időtartama, felsorolása illetőleg kategóriái, forrása.

A táblázatban foglaltak szerint az adatok megadása jogszabályon vagy az érintett szabad döntésén alapul. Amennyiben a táblázatban foglalt személyes adatok megadása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az érintett köteles a személyes adatokat megadni. Ennek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat: a szerződéskötés elmaradása. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, az Infotv. alapján az adott adat nem kerül törlésre, ha annak további kezelése az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése szükséges.

3.2  Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban

Nem alkalmaz ilyet az Adatkezelő.

3.3. Kiknek adhatók át az Ügyfél személyes adatai?

Az Ügyfél személyes adatai az alábbi hivatkozott jogszabályi felhatalmazások, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján adhatók át a címzettek alábbi kategóriáinak:

Adatfeldolgozóknak:

 1. azoknak, akik az Adatkezelő megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfelek tájékoztatását végzik,
 2. a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére az Adatkezelő megbízása alapján jogi képviselő valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére,
 3. az adatfeldolgozó a GDPR 28. cikke alapján jogosult a szolgáltatás nyújtásához igénybe vett megbízottjainak, alvállalkozóinak az adatvédelmi szabályok betartása és titoktartási kötelezettség vállaltatása mellett – kizárólag a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat – adatfeldolgozás céljából átadni.

Harmadik személynek:

Az Ügyfél előzetes hozzájárulásával az Adatkezelő harmadik személy részére is továbbíthatja az adatait közvetlen üzletszerzés vagy tudományos céljára, illetve közvélemény- vagy piackutatás céljából.

Hatóságoknak vagy egyéb szerveknek:

 1. az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából kérelemre;
 2. a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak;
 3. ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét, vagy javait fenyegető veszély elhárítása, vagy megelőzése érdekében az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére (GDPR 49. cikk (1) f) pont);
 4. a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak a bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése ügyében, a nettó „short” pozícióra vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettség elmulasztása, a „short” ügyletkötési korlátozások ügyében, illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított eljárás keretében;
 5. a szabálysértési hatóságok számára Ügyfél esetén annak cégneve, székhelye, telephelye, képviselője.

Az érintett személyes adatait – főszabály szerint – az Adatkezelő munkavállalói és szerződéses partnerei feladataik ellátása érdekében ismerhetik meg. Így például az Adatkezelő iktatással, vagy a szolgáltatás teljesítésével foglalkozó munkatársai kezelheti az adatokat az ügykezelés és a szerződés teljesítése érdekében, de az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése végett is kezelésre kerül az adat, ha díjfizetés elmaradása miatt ez indokolt. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, amely alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

3.5 Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése: az Adatkezelő személyes adatot nem továbbít külföldre.

3.6 Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a 3.3 pontban megjelölt adatfeldolgozók szolgáltatását veheti igénybe. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

4. Az Ügyfél (érintett) jogai a személyes adataik kezeléssel kapcsolatban

4.1 Hozzáférési jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon az alábbiakra vonatkozóan:

 1. az adatkezelés folyamatban van-e;
 2. az adatkezelés céljáról;
 3. a személyes adatok kategóriáiról;
 4. címzettekről (kiknek adhatók át az adatok);
 5. adattárolás időtartamáról, vagy meghatározásának szempontjairól;
 6. az érintettet megillető jogokról;
 7. jogorvoslati lehetőségekről;
 8. az adatok forrásáról, ha az nem érintettől származik;
 9. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is;
 10. külföldi adattovábbításról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első alkalommal díjmentesen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Ügyfél másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Ügyfél erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Adattörléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Ügyfél jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni az Adatkezelőtől.

Az Adatkezelő köteles az érintett Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség;
 2. az Ügyfél visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Ügyfél tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Ügyfél törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

4.4. Az Ügyfél adatkezelésének korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Ügyfél tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.5. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) ha az adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása, vagy az Ügyféllel kötött szerződés teljesítése, b) és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Ügyfél jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

4.7 Hozzájárulás visszavonásának a joga (GDPR 7. cikk (3) bekezdése)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására az Adatkezelő elérhetőségein van lehetősége az Ügyfélnek.

4.8. Az Ügyfél jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet, a kérelme alapján hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélt. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri. Az Adatkezelő az Ügyfél részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • ésszerű összegű díjat számít fel, vagy
 • megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Ügyfél személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

5. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ügyfél megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság és elérhetősége a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; fax.: +36 (1) 391-1410; honlap: www.naih.hu.

Az Ügyfél által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). Az Adatkezelő az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6. Az adatok Adatkezelő által kezelt adatok köre, a kezelés célja, időtartama, jogalapja, forrása és továbbítása

 

Srsz. Az adatkezelés célja Személyes adatok megnevezése Adatkezelés időtartama Az adatkezelés jogalapja Az adatok forrása
1. Ügyfélszerződések figyelemmel kísérése, kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek · ügyfél neve

· székhelye

· számlázási címe

· szükség esetén a számlaszáma

· kapcsolattartási elérhetőség (értesítési név, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím)

· tartozás hátrahagyása esetén az Ügyfélszerződés felmondásának eseményei

A szerződés megszűnését követő 5 év (elévülési idő) Az Érintett hozzájárulása Ügyfél (érintett) vagy törvényes képviselője
2. Számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, a Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása és megőrzése · 1. pont szerinti adatok

· díjfizetéssel, díjtartozással összefüggő adatok

Dokumentum keletkezését követő 8 év Az Érintett hozzájárulása Ügyfél (érintett) vagy törvényes képviselője
3. Hatósági adatszolgáltatás 1. pont szerinti adatok Az Ügyféli szerződés megszűnését követő 1 év Jogi kötelezettség teljesítése

 

Ügyfél (érintett) vagy törvényes képviselője
4. Panasz kezelése, nyilvántartása · az Ügyfél neve

· a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

· az Ügyfél panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

· az Adatkezelő nyilatkozata az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges

· a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása

· a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

· hangfelvétel

A panaszról felvett jegyzőkönyv és válaszmásolat őrzési ideje 5 év Jogi kötelezettség teljesítése Fgytv. 17/A. § (7) Fgytv. 17/B. § (3) Ügyfél (érintett) vagy törvényes képviselője
5. Hibabejelentéssel összefüggő panaszbejelentés kezelése · 4. pont szerinti adatok A hibabejelentés rögzítésétől számított 5 év Jogos érdeken alapuló adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f alapján Hibabejelentési nyilvántartás
6. Ügyfél szerződések figyelemmel kísérése, kapcsolattartás · Ügyfél képviselőjének neve, címe

· Kapcsolattartó neve, címe, elérhetőségei (mobiltelefon, telefon, telefax szám, email cím)

 

Az Ügyfélszerződés megszűnését követően a szerződésből eredő követelés elévüléséig vagy a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig Az Érintett hozzájárulása Ügyfél (érintett) vagy törvényes képviselője
7. Üzleti ajánlatok kidolgozása, reklám, egyéb fogyasztói tájékoztatás · Érintett neve

· székhelye

· kapcsolattartási elérhetőség

· (értesítési név, telefonszám, e-mail cím, értesítési cím)

A kampány időszaka+ 3 hónap/a hozzájárulás visszavonásáig Az Érintett hozzájárulása Ügyfél (érintett) vagy törvényes képviselője vásárolt adatbázis alapján
8. Az online képességteszt kitöltése Felhasználó neve (családi és keresztnév), email címe, neme, születési dátum, nyilatkozat természetes személy minőségben történő megrendeléséről A hozzájárulás visszavonásáig Az Érintett hozzájárulása Ügyfél (érintett) vagy meghatalmazottja (pl. munkáltatója)
9. Az online képességteszt eredménye Felhasználó neve (családi és keresztnév), email címe, neme és születési dátuma valamint a teszteredménye A hozzájárulás visszavonásáig Az Érintett hozzájárulása Ügyfél (érintett) vagy meghatalmazottja (pl. munkáltatója)
10. A tréningre jelentkezők regisztrációja Felhasználó neve (családi és keresztnév), email címe, neme, születési dátum, nyilatkozat természetes személy minőségben történő megrendeléséről A hozzájárulás visszavonásáig Az Érintett hozzájárulása Ügyfél (érintett) vagy meghatalmazottja (pl. munkáltatója)

 

Weboldal:

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. A cookie-kat kereskedelmi célra az Adatkezelő nem használja, de remarketing eszközökön keresztül (Google követőkód, Facebook pixel) az adományozás népszerűsítésére igen.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A hírlevél igénylés, kérdések, jogsegély, támogatás és egyéb megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét az Adatkezelő kizárólag kapcsolattartási célra használja. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. Ezen személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés céljai

Weboldal látogatói adatok – A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Hírlevél feliratkozás – Az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, Az Adatkezelő pedig hírlevelet küldhessen számára. A személyes adatok kezelése mind a hírlevél szolgáltatás biztosítása, mind az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat az Adatkezelő eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően. Amennyiben a felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél, támogatói kommunikáció vagy jogsegély céljára használja az Adatkezelő, ezen adatokat addig tárolja, míg arról a felhasználó másként nem rendelkezik / a hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó olyan célból adta meg személyes adatát. A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikéri az adatvédelmi hatóság véleményét.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

7. Fogalmak, meghatározások

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy azok összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai (biometrikai) jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: adatkezelőnek minősül a MasterMind Event Kft. azzal, hogy a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített feladatok tekintetében az adatkezelő az a személy vagy szervezeti egység, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Természetes azonosítók: a természetes személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, a születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Budaörs, 2019. július 1.

 

Tisztelettel,

 

Kreisz Eszter

ügyvezető