ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A Szolgáltató

A Szolgáltató neve: MasterMind Event Kft.
Székhelye és postai címe: 2335 Taksony, Dózsa György utca 2/a.
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-144054
Adószáma: 23129768-2-13
Ügyfélszolgálat e-mail címe: eszter@kreisztehetsegteszt.hu
Honlapjának címe: www.kreisztehetsegteszt.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36-70-381-0001

A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és a szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat és anyagokat szerzői jogok védik.

II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

2.1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek vagy Felek”.

2.2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

III. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

3.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalán a Szolgáltató által tett ajánlatokra, a teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre (a továbbiakban együttesen: „szolgáltatás”). A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését/feliratkozását, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (a továbbiakban: „Jelentkező”, „Megrendelő”, “Felhasználó” vagy „Ügyfél”).

A weboldalon elérhető szolgáltatások köre önismereti tevékenységhez javasolt tesztet és szolgáltatásokat tartalmaz. A szolgáltatások között élő, személyes és csoportos tréningeket, előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket kínál a Szolgáltató.

Kérjük, gondosan olvassa el a feltételeket és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, továbbá kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

3.2. A megrendelés:

A megrendelés a felhasználó regisztrációjával és a szolgáltatás díjának megfizetésével történik.

Fizetési módok:

Kártyás fizetés – Barion rendszerén keresztül -, illetve átutalással. A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion honlapján.

A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt szolgáltatáshoz esetlegesen járó bónuszt a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A szolgáltatáshoz járó bónuszt Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni.
A szolgáltatások megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím)

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám, adószám);

Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám

A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.
Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a rendelést megelőzően bármikor módosíthatja.

Megrendelő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező által megbízott fotós és videós, kép és hangfelvételt készítsen az eseményen, hozzájárul továbbá, hogy a rendezvényen készült képeket (kizárólag név nélkül), melyeken esetlegesen Megrendelő is szerepel, a Szuperképesség Küldetés szervezője további engedély kérése nélkül korlátlanul felhasználhassa a következő rendezvény népszerűsítésének céljára. A felvételek kizárólag a fogadásnál, a szünetekben és az előadások ideje alatt készülnek, a kerekasztal beszélgetések ideje alatt a kép- és hang-felvétel mindkét fél részéről tiltott.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

A megvásárolni kívánt szolgáltatás főbb jellemzőit a honlap tartalmazza. A honlap és a szolgáltatás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt szolgáltatást a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

A Szolgáltató a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld a Megrendelőnek. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Megrendelő által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki.

A Megrendelő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Megrendelő a számlán szerepeltetni kívánt nevet vagy címet tévedésből helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, úgy a Megrendelőnek egy alkalommal lehetősége van a számla módosítását kérni, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (i) ha a módosított számla kibocsátására lehetőség van még ugyanabban az adóévben, amelyben az eredeti számla került kibocsátásra, és (ii) az eredeti számla kibocsátásától kezdődően 3 hónap még nem telt el.

A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Megrendelő a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Megrendelő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Megrendelő által begépelt adatok, a szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.
A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
A szolgáltatást kizárólag elektronikus úton lehet megrendelni. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

IV. A szolgáltatási jogviszony

4.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

4.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
a) bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
b) automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel);
c) felek közös megegyezésével;
d) felmondással.
Egy eseményen való részvételre történő jelentkezés esetén, az esemény megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.
Amennyiben az Ügyfél a részvételi díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (8 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a rendezvényen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.
A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.
A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett terméket, vagy szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon/minőségben biztosítja a Megrendelőknek.

5.2. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

5.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.

5.4. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.
Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

5.5. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.
Szolgáltató fenn tartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
5.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapokon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

VI. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

6.1. Az Ügyfél (vagy az általa meghatározott résztvevő, vagy felhasználó) a befizetett szolgáltatáson/eseményen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére, a tesztek kitöltésére és annak eredményének megismerésére és felhasználásra. A Résztvevő jogosult a rendezvényen vagy a teszt eredményének megismerésével megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

6.2. Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

6.3. A Résztvevő a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja. Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

VII. Joglemondás

A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.
A Résztvevő (Felhasználó) lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás igénybevétele során a Vevő megsérül, bármilyen testi vagy lelki jellegű baj, kár, stb. éri. A Résztvevő (Felhasználó) tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

VIII. Elállás, felelősség

8.1. Az elektronikus vásárlás a “Fizetés” vagy a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre szóló részvételi engedély egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában az előre megfizetett összeget visszafizetni (az előadás/rendezvény/tréning elmaradása esetének kivételével).

8.2. Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül a Kormányrendelet értelmében – indoklás nélkül elállhat a vásárlástól számított 14 napon belül. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a részvételi díj, vagy a teszt díjának visszaigénylésére nincs mód. A tesztek megrendelése esetén nem állhat el a Megrendelő, amennyiben a teszt kitöltésének a díját már megfizette, de a tesztet mégsem töltötte ki.

8.3. Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

8.4. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

8.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő olyan részvételi jogot vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható belépők), akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:
a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, az elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.
b) Ha a Megrendelő jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

8.6. Amennyiben a Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja irányadó, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontja. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató.

8.7. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

IX. Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget:
a) olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja;
b) Megrendelő számítógépének bármilyen hardver-, vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

X. A Szolgáltató jogi nyilatkozata

10.1. A Szuperképesség Küldetés Rendezvényen és a Szervező által rendezett más eseményeken elhangzó előadások az ott megjelenő előadók kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll.

10.2. A honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben – akár on-line, akár nyomtatott formában – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni, stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Kreisz Eszter nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.

10.3. A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi szolgáltatás megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

10.4. A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen.

10.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000,- Ft, azaz napi Kettőszázötvenezer forint összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

XI. Egyéb rendelkezések (pl.: cookie, hírlevél, DM)

11.1. A Szolgáltató a weboldalán történő látogatáskor cookie-kat („sütiket”) használ, amelyek információkat szolgáltatnak a látogató oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat és nem kapcsolhatók össze a látogatók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2. A Szolgáltató jogosult a honlap látogatói részére hírlevelet vagy egyéb direkt marketing eszközöket (reklámlevelet, továbbiakban: DM) küldeni, amennyiben a látogató a keresztneve és az e-mail címe megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A látogató hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni és nem ellenőrzi, hogy a látogató által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállók.

11.3. A honlapon működő hírlevélre vagy egyéb értesítőre történő feliratkozás és/vagy a Szolgáltató által biztosított bármilyen ingyenes szolgáltatás letöltése/igénybe vétele, valamint a bármilyen szolgáltatásra történő regisztrációval a jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. A feliratkozással, illetőleg a regisztrációval a felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy olyan elérhetőséget bocsátott a Szolgáltató rendelkezésére, amely valós, létező elérhetőség (e-mail cím), továbbá amelyre a Szolgáltató jogosult a felhasználó minden további megkeresése és hozzájárulása nélkül leveleket, információkat, értesítőket vagy egyéb megkereséseket küldeni azzal, hogy a Szolgáltató minden ilyen megkeresésében, levelében a leiratkozás lehetőségét biztosítja.

11.5. A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi tájékoztató előírásai az irányadók.

11.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásáról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

XII. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

12.1. A Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 10:00-16:00 között:
–  e-mail: eszter@kreisztehetsegteszt.hu
–  levél: 2335 Taksony, Dózsa György utca 2/a
–  tel.: +36-70-381-0001
–  fax: +36-24- 487336

12.2. A panaszügyintézés történhet az általunk feltüntetett elérhetőségek egyikén elektromos levél, vagy hagyományos levél formájában. A panaszok megválaszolását és lehetőség szerinti orvoslását a Szolgáltató igyekszik a lehető leggyorsabban megtenni, de legkésőbb 14 napon belül.

12.3. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

12.4. Adatkezelési panasz esetén az érintett fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

XIII. Vis maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.

XIV. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a www.szuperkepesseg.hu weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Taksony, 2019. július 1.